Wydarzenia sportowe w okolicy

grudzień 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1 grudzień
Events for 2 grudzień
Events for 3 grudzień
Events for 4 grudzień
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 6 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 7 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 8 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 9 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 10 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 11 grudzień
Brak wydarzeń
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 13 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 14 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 15 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 16 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 17 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 18 grudzień
Brak wydarzeń
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 20 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 21 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 22 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 23 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 24 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 25 grudzień
Brak wydarzeń
26
27
28
29
30
31
1
Events for 26 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 27 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 28 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 29 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 30 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 31 grudzień
Brak wydarzeń
1 grudnia 2022

REGULAMIN FUTSAL LIGI 2022/2023


Regulamin rozgrywek Futsal Ligi 2022/2023

1. Organizatorzy

1.1. Głównym Organizatorem rozgrywek Futbol Ligi Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 59-720 Tomaszów Bolesławiecki 145n

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami mogą być wszyscy sympatycy piłki nożnej powyżej 16 roku życia zorganizowani w drużyny, którzy w określonym przez Organizatora terminie zgłoszą się do rozgrywek Futsal Ligi i dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.

2.2. Uczestnicy niepełnoletni muszą okazać Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Futsal Ligi.

3. Organizacja Futsal Ligi 

3.1. Futsal liga zostanie podzielona na dwie ligi: Ekstraklasę (8 drużyn) i I Ligę (4-8 drużyn)

3.1.1. Prawo gry w Ekstraklasie mają drużyny, które w poprzednim sezonie 2021/2022 zajęły miejsca 1-8: Chłopaki do Wzięcia, Starzy ale Jarzy, Young Boys Bolesławiec, Blaise & Megamaszyny, FcPoNalewce, Powiatowi Smakosze Alkoholi, FC Ulani, Stare Jaroszowice.

3.1.2. W I Lidze mogą wystąpić drużyny, które w poprzednim sezonie zajęły miejsca 9-10 (Piłkarskie Asy, Auto Części Zabobrze) lub nowe drużyny, dla których będzie to pierwszy sezon.

3.1.3.W przypadku, gdy do Ekstraklasy nie zgłosi się 8 drużyn, które mają prawo gry wynikające z poprzedniego sezonu, wówczas organizator przenosi drużyny z I Ligi do Ekstraklasy, tak aby w Ekstraklasie była liczba 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń). 

3.2. By rozpocząć rozgrywki w sezonie 2022/2023 minimalna liczba drużyn zgłoszonych do Futsal Ligi musi wynosić:
– 8 zespołów w Ekstraklasie
– 4 zespoły w I Lidze

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby drużyn, rozgrywki na poszczególnych poziomach będą odwołane. 

3.3. System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn:

 • Ekstraklasa 8 zespołów – liga “każdy z każdym”
 • I Liga:
  przy 8 zespołach – liga “każdy z każdym”
  przy 7 zespołach – liga “każdy z każdym”
  przy 6 zespołach – liga “każdy z każdym” + play off (dwa ostatnie zespoły zagrają dwumecz o 5 miejsce, półfinały 1-4, 2-3, mecz o 3 miejsce i finał)
  przy 5 zespołach – liga “każdy z każdym” (z rewanżami)
  przy 4 zespołach – liga “każdy z każdym” (z rewanżami) + play off (1-4, 2-3, mecz o 3 miejsce, finał)

3.4. Mecze będą rozgrywane na hali sportowej przy ul. Jana Pawła II 38c w niedzielę począwszy od 27 listopada.

4. Zgłoszenia do rozgrywek

4.1. O udziale w Futsal Lidze decyduje terminowość i kolejność zgłoszeń.

4.2. Zgłoszenie do rozgrywek:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.sport.boleslawiec.pl oraz dostarczenie przed pierwszym meczem pozostałych dokumentów (oświadczenia zawodników)

4.3. Wymagane dokumenty (dostępne na stronie internetowej www.sport.boleslawiec.pl:

– dowód wpłaty uczestnictwa w Futsal Lidze (dostarczone mailowo lub osobiście po zakończeniu zgłoszeń, ale nie później niż do 25 listopada)

– oświadczenia uczestników o stanie zdrowia i udziale w Futsal Lidze (dostarczenie do organizatora przed pierwszym meczem)

– w przypadku zawodników niepełnoletnich – zgody rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Futsal Lidze (dostarczenie do organizatora przed pierwszym meczem)

4.3. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2022 roku, do godz. 20.00.

4.4. Udział w rozgrywkach Futsal Ligi jest odpłatny i wynosi 1300 zł (tysiąc trzysta złotych) od drużyny, płatny gotówką lub przelewem na konto po zamknięciu przez Organizatora zgłoszeń do rozgrywek:

Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 80 2490 0005 0000 4530 4472 0007

Tytułem: nazwa drużyny

4.5. Wszystkie drużyny otrzymują rachunek potwierdzający udział w rozgrywkach

5. Drużyny i zawodnicy

5.1. Drużyna do rozgrywek może zgłosić maksymalnie 12 zawodników, minimalnie 5

5.2. Każda drużyna wyznacza kapitana, może posiadać trenera, którego podaję się przy zgłoszeniu drużyny do Futsal Ligi, który będzie odpowiedzialny za drużynę

5.3. W przypadku drużyn złożonych wyłącznie z osób niepełnoletnich wymagana jest opieka osoby dorosłej (trenera)

5.4. Po zgłoszeniu zawodnika do rozgrywek nie ma możliwości wykreślenia go z listy

5.5. Zawodnik w trakcie sezonu (edycji) może występować wyłącznie w jednej drużynie

5.6. Zgłoszenie dodatkowego/kolejnego zawodnika:

– bezpłatne, gdy kapitan/trener zgłosi zawodnika przed rozpoczęciem rozgrywek i drużyna ma w zgłoszonym do rozgrywek składzie mniej niż 12 zawodników

– płatne 100 zł (sto złotych złotych), gdy kapitan/trener zgłosi zawodnika podczas trwania rozgrywek lub gdy w drużynie zostanie przekroczony limit 12 zawodników

5.7. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez Sędziego lub Organizatora rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do gry, a mecz z udziałem takiego zawodnika może zostać zweryfikowany jako walkower (3:0)

5.8. Kapitan zespołu lub trener ma obowiązek zgłosić się do Sędziego lub przedstawiciela Organizatora rozgrywek, celem wypisania protokołu meczowego, co najmniej 15 minut przed spotkaniem. Po zakończeniu meczu ta sama osoba musi podpisać protokół wypełniony przez Sędziego zawodów, sprawdzając zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej drużyny. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

6. Sędzia

6.1. Na każdy mecz wyznaczani są przez Organizatora Sędziowie, którzy egzekwują przestrzeganie przepisów gry. Dostarczają oni Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje Sędziów dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i niepodważalne

6.2. Sędziowie mają prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo, lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

7. Wycofanie się/wykluczenie drużyny

7.1. Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w Futsal Lidze z przyczyn niezależnych od Organizatorów – kwota nie zostanie zwrócona.

7.2. Drugi walkower tej samej drużyny będzie skutkował wykluczeniem drużyny z rozgrywek.

7.3. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona mniej niż połowę spotkań – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają anulowane.

7.4. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona połowę spotkań i więcej – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają utrzymane.

7.5 W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, bramki zdobyte na tej drużynie oraz punkty w klasyfikacjach indywidualnych liczą się do końcowej klasyfikacji indywidualnej na takich samych zasadach jak zostało to opisane w punkcie 7.3. i 7.4.

8. Obowiązki Organizatora

8.1. Opracowania terminarza rozgrywek w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na rozegranie poszczególnych kategorii

8.2. Zapewnienie obsady sędziowskiej na każde spotkanie

8.3. Prowadzenie ewidencji zawodników i statystyk ligowych

8.4. Weryfikacja spotkań ligowych

8.5. Rozpatrywania protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

9. Prawa Organizatora

9.1. Organizator wraz z sędzią spotkania ma prawo do weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu

9.2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

10. Protesty

10.1. Protest odnośnie przebiegu meczu może zostać złożony przez kapitana/vicekapitana/trenera na protokole meczowym, bezpośrednio po meczu, przed jego podpisaniem.

10.2. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 20 zł u organizatora, która w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostaje zwrócona drużynie.

11. Kary

11.1. Drużyna która nie przybędzie na mecz w wyznaczonym terminie zostaje ukarana walkowerem (0:3, 0 pkt.), dwukrotne nieprzybycie na mecz skutkuje wycofaniem drużyny z rozgrywek ligowych w danej edycji.

11.2. Zawodnik, który otrzyma karę bezpośredniego wykluczenia (czerwoną kartkę) pauzuje jedna kolejkę i zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł u Organizatora do czasu, kiedy ponownie uzyska prawo gry. W przypadku braku wpłaty, zawodnik zostaje wykluczony z dalszych gier

11.3. Zawodnik, który otrzymał 2 żółtą kartkę i każdą kolejną pauzuje jedną kolejkę spotkań.

12. Nagrody

12.1. Za zwycięstwo w Futsal Lidze drużyna w ramach nagrody ma zapewniony bezpłatny start w następnej edycji Futsal Ligi pod warunkiem zachowania 60% obecnego składu

12.2. Najlepszy strzelec Futsal Ligi OPEN zostaje nagrodzony pamiątkową statuetką

13. Klasyfikacje

13.1. W ramach rozgrywek Futsal Ligi OPEN będą prowadzone statystyki:

– najlepszego strzelca

– żółtych kartek

– czerwonych kartek

14. Oprawa medialna

14.1. Aktualne wyniki, tabele, klasyfikacje, materiały graficzne i multimedialne dostępne będą na stronie internetowej: www.sport.boleslawiec.pl oraz oficjalnym facebooku oraz będą w miarę możliwości publikowane na lokalnych portalach informacyjnych regionu

15. Odpowiedzialność

15.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie rozgrywania Futsal Ligi.

15.2. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w Futsal Lidze potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem, nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach Futsal Ligi.

15.3. Organizator we współpracy z Opti Grupą umożliwia wykupienie ubezpieczenia dla całej drużyny. Koszt ubezpieczenie wynosi 5 zł/osobę/za kolejkę.

Opracowane przez Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 59-720 Tomaszów Bolesławiecki 145n

Facebook Comments