Wydarzenia sportowe w okolicy

październik 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
25
26
27
28
29
30
1
Events for 1 październik
Brak wydarzeń
2
3
4
5
6
7
8
Events for 2 październik
Brak wydarzeń
Events for 3 październik
Brak wydarzeń
Events for 4 październik
Brak wydarzeń
Events for 5 październik
Brak wydarzeń
Events for 6 październik
Brak wydarzeń
Events for 7 październik
Brak wydarzeń
Events for 8 październik
Brak wydarzeń
9
10
11
12
13
14
15
Events for 9 październik
Brak wydarzeń
Events for 10 październik
Brak wydarzeń
Events for 11 październik
Brak wydarzeń
Events for 12 październik
Brak wydarzeń
Events for 13 październik
Brak wydarzeń
Events for 14 październik
Brak wydarzeń
Events for 15 październik
Brak wydarzeń
16
17
18
19
20
21
22
Events for 16 październik
Brak wydarzeń
Events for 17 październik
Brak wydarzeń
Events for 18 październik
Brak wydarzeń
Events for 19 październik
Brak wydarzeń
Events for 20 październik
Brak wydarzeń
Events for 21 październik
Brak wydarzeń
Events for 22 październik
Brak wydarzeń
23
24
25
26
27
28
29
Events for 23 październik
Brak wydarzeń
Events for 24 październik
Brak wydarzeń
Events for 25 październik
Brak wydarzeń
Events for 26 październik
Brak wydarzeń
Events for 27 październik
Brak wydarzeń
Events for 28 październik
Brak wydarzeń
Events for 29 październik
Brak wydarzeń
30
31
1
2
3
4
5
Events for 30 październik
Brak wydarzeń
Events for 31 październik
Brak wydarzeń
3 października 2023

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI


Regulamin Regionalnej Ligi Siatkówki

II edycja rozgrywek amatorskiej ligi siatkówki w Bolesławcu


1. Organizator

1.1. Głównym Organizatorem rozgrywek Regionalnej Ligi Siatkówki (RLS) jest Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 59-720 Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki  145n, NIP: 519-163-41-58

1.2. Koordynatorem rozgrywek RLS jest Kamil Razik (tel. 609-338-264), który odpowiada
za prawidłowe przeprowadzenie rozgrywek. Zajmuje się on tworzeniem terminarza
oraz podejmuje ostateczne decyzje dotyczące spraw spornych i protestów.

1.3. Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami mogą być wszyscy sympatycy piłki siatkowej tworzący zorganizowaną drużynę, którzy w określonym przez Organizatora terminie zgłoszą się do rozgrywek RLS i dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.

2.2. Uczestnicy niepełnoletni muszą okazać Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w RLS.

2.3. Zawodnicy, uczestnicząc w rozgrywkach, wyrażają zgodę na publikowanie ich imion, nazwisk, filmów oraz fotografii wykonanych na potrzeby RLS.


3. Organizacja Ligi Mężczyzn

3.1. System rozgrywek zostanie dopasowany do ilości zgłoszonych zespołów. Każdy zespół rozegra minimum 7 meczów w lidze.

3.2. Minimalna liczba drużyn, by ogłosić start RLS, to sześć zespołów.

3.3. Mecze RLS zostaną rozegrane na dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła II. Spotkania rozgrywane będą w niedziele, w godzinach 18:00-22:00. Godziny podane w terminarzu będą godzinami rozpoczęcia meczu, a nie wejścia na salę.

3.4. Mecze RLS będą rozgrywane w oparciu o „przepisy gry w piłkę siatkową”
z uwzględnieniem następujących odstępstw:

 • każdy mecz składa się z 3 setów granych do 25 pkt lub na przewagi
 • drużyna, która wygra 3:0, otrzymuje 3 pkt
 • drużyna, która wygra 2:1, otrzymuje 2 pkt
 • drużyna, która przegra 1:2, otrzymuje 1 pkt
 • drużyna, która przegra 0:3, otrzymuje 0 pkt
 • każda drużyna ma prawo do jednej 30-sekundowej przerwy na żądanie w każdym secie
 • w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu w tabeli decydują kolejno: bezpośredni mecz, stosunek wygranych setów, stosunek małych punktów.

3.5. Start rozgrywek RLS zaplanowany jest na 27 listopada 2022 roku.

3.6. Terminarz rozgrywek zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń do RLS.

4. Zgłoszenia do rozgrywek

4.1. Zgłoszenia do RLS przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2022 r. do godz. 22.00 (należy podać nazwę drużyny oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
za kontakt z Organizatorem i koordynatorem RLS). Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator skontaktuje się z ww. osobą telefonicznie w celu potwierdzenia zgłoszenia.

4.2. Udział w rozgrywkach RLS jest odpłatny i wynosi 1400 zł (tysiąc czterysta złotych) od drużyny (płatny gotówką lub przelewem na konto).

4.3. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora (www.sport.boleslawiec.pl) oraz dostarczeniu do Organizatora przed pierwszym meczem:

-oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału
w rozgrywkach RLS,

-w przypadku zawodników niepełnoletnich – zgody rodziców lub opiekunów prawnych
do udziału w RLS.

4.4. Skład personalny drużyny należy dostarczyć do Organizatora lub koordynatora do dnia
13 listopada 2022 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej  www.sport.boleslawiec.pl à Amatorskie Ligi > Liga Siatkówki.

5. Drużyny i zawodnicy

5.1. Drużyna może zgłosić od 6 do 14 zawodników.

5.2. W rozgrywkach RLS mogą brać udział zarówno mężczyźni jak i kobiety.

5.3. W RLS mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy niebiorący udziału w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZPS oraz DZPS (nie dotyczy kobiet).

5.4. Każda drużyna wyznacza kapitana na mecz oraz może znajdować się pod opieką trenera, którego podaje się przy zgłoszeniu drużyny do RLS i który będzie odpowiedzialny
za drużynę.

5.5. W przypadku drużyn złożonych wyłącznie z osób niepełnoletnich wymagana jest opieka osoby dorosłej (trenera).

5.6. Po zgłoszeniu zawodnika do rozgrywek nie ma możliwości wykreślenia go z listy.

5.7. Zawodnik w trakcie jednej edycji może występować wyłącznie w jednej drużynie.

5.8. Zasady zgłoszenia dodatkowego/kolejnego zawodnika:

 • płatne 200 zł (dwieście złotych), gdy kapitan/trener zgłosi zawodnika podczas trwania rozgrywek lub po wyznaczonym terminie.
 • bez dodatkowych opłat do dnia 13 listopada 2022 roku.

5.9. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość – w spornych sytuacjach musi zostać udostępniony
do wglądu sędziemu/Organizatorowi rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania albo nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie dopuszczony do gry,
a mecz z jego udziałem może zostać zweryfikowany jako walkower 3:0.

5.10. Kapitan lub trener zespołu ma obowiązek zgłosić się do sędziego lub Organizatora rozgrywek celem wypisania protokołu meczowego co najmniej 15 minut przed spotkaniem. 

5.11. Drużyny zobowiązane są do uczestnictwa w RLS w jednakowych strojach sportowych. Każdy zawodnik musi posiadać numer na koszulce (numery na koszulkach muszą być różne
u każdego zawodnika).

6. Sędziowie

6.1. Na każdy mecz wyznaczani są sędziowie, którzy egzekwują przestrzeganie przepisów gry. Dostarczają oni Organizatorowi rozgrywek informacji o sankcjach nałożonych
na zawodników lub przedstawicieli drużyny oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje sędziów dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i niepodważalne.

6.2. Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo albo znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.


7. Wycofanie się/wykluczenie drużyny, przełożenie meczu

7.1. Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w RLS z przyczyn niezależnych od Organizatorów, kwota ta nie zostanie zwrócona.

7.2. Drugi walkower tej samej drużyny będzie skutkował usunięciem zespołu z rozgrywek.

7.3. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona mniej
niż połowę spotkań, punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają anulowane.

7.4. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona ponad połowę spotkań lub więcej, punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu
z wykluczoną drużyną zostają utrzymane.


8. Obowiązki Organizatora

8.1. Opracowanie terminarza rozgrywek w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na rozegranie RLS.

8.2. Zapewnienie obsady sędziowskiej na każde spotkanie.

8.3. Weryfikacja spotkań ligowych.

8.4. Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły.

8.5. Aktualizacja strony internetowej dotyczącej rozgrywek.


9. Prawa Organizatora

9.1. Organizator wraz z sędziami spotkania ma prawo do weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu.

9.2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a
w stosunku do Organizatora, sędziego czy innych zawodników zachowuje się wybitnie niesportowo lub w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po uprzednim powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.

10. Kary

10.1. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower 3:0 (25:0 25:0, 25:0), gdy:

 • drużyna nie przybędzie na mecz w wyznaczonym terminie w  minimum 5-osobowym składzie, 
 • drużyna zejdzie z boiska przed zakończeniem spotkania.


11. Oprawa medialna

11.1. Aktualne wyniki, tabele, materiały graficzne, a także multimedialne dostępne będą na stronie internetowej: www.sport.boleslawiec.pl i oficjalnej stronie Facebook Organizatora oraz w miarę możliwości podane do publikacji w lokalnych portalach informacyjnych regionu.


12. Odpowiedzialność

13.1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione
na obiekcie rozgrywania RLS.

13.2. Uczestnicy, podpisując deklarację udziału w Lidze, potwierdzają, że zapoznali się z regulaminem, nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry
w siatkówkę i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu
lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach RLS.

13.3. Organizator we współpracy z Opti Grupą umożliwia wykupienie ubezpieczenia dla całej drużyny. Koszt ubezpieczenie wynosi 4 zł/osobę/za kolejkę.

13.4. Drużyny i zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za uszkodzenia mienia w wynajmowanej sali gimnastycznej i na terenie szkoły. W innym przypadku drużyna może zostać w trybie natychmiastowym usunięta z obecnej edycji RLS, a zawodnicy drużyny mogą dożywotnio stracić prawo gry w rozgrywkach organizowanych przez Wooden Garden & SPT Małgorzata Matusiak, 59-720 Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki 145n, NIP: 519-163-41-58.

Facebook Comments